کتاب دستمایه عمر

کتابی از احادیث معتبر حاصل پژوهش سید حسین صادق زاده

کتاب دستمایه عمر

کتابی از احادیث معتبر حاصل پژوهش سید حسین صادق زاده

بایگانی

کتاب دستمایه عمر حاصل دسترنج حاج سید حسین صادق زاده؛که بر اساس روایات و احادیث معتبر نگارش شده است.

جهت دریافت کتاب بر روی کتاب دستمایه عمر کلیک کنید.


۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۸ تیر ۹۸ ، ۱۹:۲۸
سید حسین صادق زاده

امام صادق ع فرمود همانا مومن کسی است که چون خشم گیرد از حق نگذردو چون راضی و حشنود گردد در باطل قدم ننهدوچون قدرت یابد بیشتر از حق خود نگیرد  سلیمان بن خالد گوید اما باقر ع فرمود ای سلیمان میدانی مسلمان کیست عرض کردم قربانت شما  بهتر میدانی فرمود مسلمان کسی است که مسلمانان از زبان ودست او سالم باشند سپس فرمود میدانی مومن کیست عرضکردم شما داناترید فرمود مومن کسی است که مسلمانها او را بر مال و جان خود امین سازند  و بر مسلمان حرامست که نسبت بمسلمان دیگر ستم کند یا اورا واگذاردیا اودا براند 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ مهر ۹۸ ، ۱۱:۱۲
سید حسین صادق زاده

امام صادق ع فرمود شیعیان علی ع لاغر شکم و خشگ لب بودند واهل مهر و دانش و بردباری که بعبادت معروف بودند 

پس با وجود دوستی وولایتی که دارید برای کفاده گناهانی ممرتکب شده ابد  با پرهیز و کوشش کمک کنید و خودرا از عذاب برهانبد

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مهر ۹۸ ، ۲۰:۱۳
سید حسین صادق زاده

امام صادق ع فرمود شیعیان ما اهل هدایت و اهل تقوای  واهل خیر و اهل ایمان و اهل فتح و ظفر  میباشند  درهای رحمت خدا بروی انها گشوده و بکمال سعادت خود رسیده اند   حدیث 9 امام صادق ع فرمود از مردم پست دوری کن همانا شیعه علی کسی است که عفت شکم و فرج  داشته باشد انها رارا ار حرام و مشتبه نگهدارد و سخت بکوشد و جهاد کند و برای خالقش عمل کند و بقواب او امیدوار باشد و ار عقابش بترسد اگر این گونه مردم را دیدی انها شیعه جعفر ند 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مهر ۹۸ ، ۱۹:۵۳
سید حسین صادق زاده

امام صادق ع  فرمود هرکه از نیکی خود شادمان واز بدی خویش بد حال گردد حدیث 7 امام صادق ع فرمود شیعیان ماهمان دنگه پرید گان از خوف خدا خشگ لبان از روزه لاغرانند که چون شب فرارسد با اندوه از استقبال کنند زیرا  در غم انجام وظیفه  پروردگار باشند 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مهر ۹۸ ، ۱۹:۳۰
سید حسین صادق زاده

ادریس بن عبدالله گوید از امام صادق ع تفسیر این ایه را پرسیدم و چه چیز شما را بدوزخ کشانید گو بند ما نماز گزار نبودیم 42 سوره 74  فرمود مقصود اینستکه پیروی نکردیم از امامانیکه هدای تبارک وتعلیدر باره ایشان فرموده است و پیشروان پیشرو انها یند مقربان 11 سوره سوره 56  م،ر نمیببنی که مردم اسبی را که در مسابقه پشت سر سابق است مصلی نامند همین معنی مقصود است در انجا که فرمایدو ما از مصلین نبودیم یعنی پبرو پیشرروان نبودیم.  شرح از جمله مسابقاتیکه با شرط بندی در شرع سلام جایز است مسابقه اسب دوانی است بدین ترتیب که میدانی را با ابتدا و انتها معلوم برای مسابقه تعیین مبکنند  سپس اسبان همگی در یک ان از ابتدا مبدان شروع بدویدن مبکنند وهر اسبی که زودتر باخر میدانرسد مجلی نام دارد ووجه شرط  و گرو گان متعلق بصاحب او است گاهی ممکن است برای اسبهای دوم وسوم و پایین تر هم وجه کمتری بعیین کنند ولی در هر حال اگ اسبانرا در عربی نام مخصوصی است بترتیبیکه فراهانی در کتاب نصاب المبیانخود گفته است    ده اسبند در تاختن هر یکی را.          بترتبب نامیست اسان نه مشگل    مجلی مصلی مسلی وتالی     چه مرتاح و عاطف خطی ومومل.    لطیمو سکیت ارب حاجت عرق خوی     فوادانت قلل وجنان و حشادل 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مهر ۹۸ ، ۰۹:۳۸
سید حسین صادق زاده

مفضل بن عمر گوید از امام صادق  ع راجع بقول خدایتعلی و قران دیگری بیاور با این را عوض کن 15 سوره 10 فرمود میگفتند یا علی را عوض کن  توضیح طبق این روایت مقصود مشرکین و منافقین این بود که اگر میخواهی ما بتو ایمان اوریم ایاتیکه راجع بفضیلت علی ع است عوض کن یعنی  فضیلت دیگر انرا بجای او بگذار یا اصلا قرانی بیاور غیر این قران 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مهر ۹۸ ، ۲۱:۰۶
سید حسین صادق زاده

امام صادق ع در باره قول خدای و عزوجل ستایش خدایی را که مارا باین نعمت راهنمایی نمیکرد ما را نمیافتیم 43 سوره 7 فرمود چون روز فیامت شود پیغمبر ص وامیرالمومنین وامامان ز فرزندان اورا بخوانند انها برای رسیدگی بحساب وشفاعت مردم منصوب شوند ون شیعیانشان انهارا ببینند گویند وستایش خدایی را که مارا باین نعمت رهبری کرد واگر خدا ما را رهبری نمیکرد هدایت نمی شدیم یعنی خدا مارا باین بولایت میرالمومنین وامامان از عرزندانش ع رهبری فرمود 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مهر ۹۸ ، ۱۹:۳۷
سید حسین صادق زاده

امیرالمومنین ع فرمود خوشا حال بنده گمنامیکه باو اعتنا نشود او مردم را شناسد ولی مردم اورا نشناسند خدا رضایت اورا برضوان شناساند  واینها چراغهای هدایتند که هر فتنه تاریک و سختی از برکت انها زایل شود ودر هر رحمتی بر ایشان گشوده گردد نه پخش  کننده و فاش سازنده رازند و نه خشن وریا کار فرود سخن خیر گویید تا بدان معروف شوید وکار خیر کنید تا اهل خیر شوید عجول و فاش کننده.راز نباشیدزیرا بهترین شما کسانی باشندکه چون بانها بنگرند بیاد خدا افتنندو بدترین شما سخن چینانی باشد که میان دوستان جدایی افکنند و عیبجوی پاکدامنان باشد 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مهر ۹۸ ، ۱۶:۴۸
سید حسین صادق زاده

رسولخدا ص فرمود خوشا حال بنده گمنامیکه. خدا اورا شناسد ومردم اورا نشناسد اینها چراغهای هدایت  وچشمه های دانشند هر فتنه تاریک وسختی از برکت انها بر طرف شودانها نه فاش کنندهو پخش کننده اسرارند و نه خشن وریاکار 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مهر ۹۸ ، ۱۶:۲۱
سید حسین صادق زاده

زراره گوید-خدمت امام باقر ع بودم مردی از اهل کوفه از انحضرت راجع بقول امیرالمومنین ع و هرچه خواهید از من بپرسبد هر چه از من بپرسید شما خبر دهم سوال کرد حضرت فرمود هیچ کس علمی ندارد جز انچه از امیرالمومنین ع اسفاده شده مردم هر کجا خواهند بروند بخدا علم درست جز اینجا نیست وبا دست اشاره بخانه خود کرد مقصود خانه وحی و نبوتست نه خصوص خانه ملکی انحضرت  توصیح این عبد البر در کتاب استیعا خود گوید هیچ کس از صحابه جز  علی بن ابیطالب نگفت هرچه خواهید از من بپرسبد واحمدبن حنبل هم در مسندش این سخن را از سعید نقل میکند  علامه مجلسی ره در اینجا میگوید هر کس این ادعا را کرد رسوا شدچنانکه موافق و مخالف اعتراف دارند

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مهر ۹۸ ، ۱۳:۰۰
سید حسین صادق زاده